Biuro Projektów:
Spółdzielnia Socjalna SerwiS
Ul. Św. Anny 5
33-100 Tarnów
Tel. 510964917

iStock 000004933149XSmall

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Ekologicznych i z Fundacją Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2015 r., POWR.01.02.02-12-0129/15 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wartość Projektu: 990 911,62 zł

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

W projekcie mogą wziąć udział:

  • Osoby niepełnosprawne

Spełniające łącznie poniższe warunki:

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • mieszkające na terenie województwa małopolskiego,
  • w wieku od 15 do 29 lat,
  • pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy województwa małopolskiego lub bierne zawodowo),
  • nieuczestniczące w szkoleniu ani kształceniu*

    *Nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu (pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) finansowanym ze środków publicznych

dsadsa